sitemap   

 
 
 
 
     

<CIRCLE OF CURATORS AND CRITICS


  print
 
 
Scroll down for English


Proč vzniklo občanské sdružení c2c - kruh kurátorů a kritiků?

Cílem c2c je oživit a zprostředkovat veřejnosti mezioborovou diskusi o současném vizuálním umění a kultuře.
youtube sikiş izle eğlence liseli sikiş izle sikiş izle

Čeho chce c2c v nadcházejícím období dosáhnout?

Navázat a dále zprostředkovat co možná nejvíce kontaktů s kurátory, kritiky, umělci a institucemi doma i v zahraničí. Použít k tomu formu kulatých stolů, veřejných debat a webové komunikace. Chceme iniciovat a realizovat kulturní, výzkumné a vzdělávací projekty, včetně výstav a publikací, podporující všeobecný zájem o současné vizuální umění a odbornou diskusi o jeho vývoji.


Mohu se přidat?

Samozřejmě! Podnětem k založení c2c byla absence otevřené platformy pro diskusi o současném vizuálním umění a kultuře, zejména pak o problémech kritiky a kurátorství v mezinárodním kontextu. Čím více nových a rozdílných názorů zazní, tím lépe. Vítáme aktivní kurátory, kritiky či umělce-kurátory se zájmem o aktuální podoby umění a nové směry v kultuře, ale i další zájemce bez rozdílu „stavovské příslušnosti“, kteří chtějí přispět k oživení reflexe současného umění, k tematizaci jeho přesahových forem (do kontextů dnešní společnosti, ekonomie, vědy, médií a technologií) a v důsledku i k rozvoji umělecké produkce.


Jaký je výstavní záměr galerie c2c?

Galerie c2c je nekomerční prostor otevřený širokému spektru současného umění. Výstavní program je orientovaný především na české i zahraniční kurátorské výstavní projekty a prezentaci experimentálních, putovních a mezioborově zaměřených projektů. Galerie zároveň slouží jako zázemí pro jednorázové projekce, workshopy a přednášky spojené s aktivitami občanského sdružení c2c.


Kdo c2c zakládal?

Denisa Kera: vysokoškolská pedagožka (Studia nových médií na FF UK), publicistka a kurátorka, Pavel Sedlák: kritik a teoretik umění nových médií, manažer NNO v oblasti kultury, kurátor, a Zuzana Štefková: kurátorka, historička a kritička současného umění.


English


Why c2c - Circle of Curators & Critics?

The mission of c2c is to animate and mediate to the public an interdisciplinary discussion in the domain of contemporary visual art and culture.


What are the plans for the upcoming period?

c2c is ready to support collaborative relations among curators, critics, artists as well as institutions in the Czech Republic and abroad. We are planning to moderate round tables, public debates, and web communication. We have started to initiate cultural, educational, and research projects, including exhibitions and publications that foster critical interest in visual art and the discussion about its advancement.


Can I join?

Naturally! The impulse for establishing c2c was a general absence of an open platform for discussion about contemporary visual art and culture, especially about the issues of criticism and curatorship within the international context. The more diverse and innovative opinions arise, the better. We welcome curators, critics, and artists-curators who are interested in the contemporary forms of art production as well as the new trends in culture. Moreover, we are open to any individuals contributing to the activation of the critical reflection of contemporary art. We wish to focus on intersections of art and societal, economic, scientific, media, and technological contexts.


What is the characteristic of the exhibition programme?

The Gallery is a non-profit space open to a variety of contemporary artistic practices. The exhibition programme is oriented to show Czech and international curatorial projects and, in particular, those of experimental as well as interdisciplinary nature. The Gallery serves at the same time as a backstage for events such as screenings, workshops and lectures related to activities of the Circle.


Who founded c2c?

Denisa Kera: educator (New Media Studies, Charles University in Prague), publicist and curator, Pavel Sedlák: curator and critic of new media art, manager of NGOs in culture, and Zuzana Štefková: curator, historian and theoretician of contemporary art.


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk