sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Grzegorz Sztwiertnia, Milan Tittel, Mirjana Boba Stojadinović, Žolt Kovač, Ondřej Brody, Elsa Martini, Kristofer Pateau, Dominik Lang, Pode Bal     print
 
thursday 08 june – saturday 08 july 2006
 
Keine Wunderkammer – Prague edition
(Palais de Tokyio v Paríži, Gemäldegalerie Alte Meister Dráždany, Slovenská národná galéria Bratislava, Galerija Doma Omladine Belehrad, Národní galerie Praha) v Galerii c2c

Námet a kurátorská koncepcia / Curatorial conception: Ivana Moncoľová
Kurátorská asistencia pre ČR / Curatorial support: Zuzana Štefková

Otvorenie / Opening: 6. 6. 18:00
Trvanie výstavy / Open: 8. 6 .-8. 7. 2006 čt-so / thu-sat 16:00–19:00 alebo po dohode / or upon request: +420 731 512 512
Galerie c2c, Za Strahovem 19, Praha 6 – Břevnov

for EN scroll down

Koncepcia výstavy Keine Wunderkammer odkazuje k zberateľskému princípu múzea: na výstave sú zhromaždené diela od srbských, českých, slovenských, poľských autorov a autoriek, ktorí si zvolili priestor múzea či galérie ako scénu pre umelecký akt. Samotné diela sú zároveň oknami do priestorov iných európskych galérií: Palais de Tokyio v Paríži, Gemäldegalerie Alte Meister Dráždany, Slovenská národná galéria Bratislava, Galerija Doma Omladine Belehrad, Národní galerie v Praze

Galerie C2C je jednou z malých sukromných galérií existujúcich v strednej Európe, založených na báze občianskeho združenia. Galerie C2C je založená ako platforma súčasného umenia s veľmi dobrým teoretickým zázemím. Jej fungovanie a chod závisí od nadšenia zakladateľov: Zuzany Štefkovej, Denisy Kera, Pavla Sedláka a určite na ochote dobrovoľnícky pomáhať celého okolia priateľov a rodinného kruhu.

Výstava Keine Wunderkammer – v preklade „Žiadny kabinet zázrakov“ (v terminológii nemeckej kunsthistórie označovaný ako Wunderkammer) naráža na typ stredoeurópskej a východoeuróskej galérie súkromného charakteru, založenej na netrhových princípoch. Prvotným cieľom tohto typu galérie – akou je aj C2C, nie je predaj umeleckých diel, ale podpora vystavovaniu diel, umeleckých projektov s progresívnymi ideami a v nemalej miere aj výmena kultúrno-spločenských kontaktov. Takýto typ súkromnej galérie, dotovanej z verejných grantov je v štáte jedinou zárukou tvorby a vystavovania súčasného umenia. Tento typ galérií nachádzajúcich sa najmä na území postkomunistických štátov je dnes fenoménom dôležitým pri objavovaní a tvorbe súčasného umenia práve v postkomunistických krajinách, pritom opis existencie tohto fenoménu sa nenachádza v žiadnej knihe zaoberajúcej sa muzeológiou.

Nie je to „žiadny zázrak“ mať galériu a prezentovať návštevníkom súčasné umenie, vyžaduje si to však neustále nadšenie robiť to.

Wunderkammer či cabinet des curiosités je termín pre „kabinet zázrakov / kuriozít“, ktorý existoval v neskorej renesancii. Kabinet kuriozít je súčasťou muzeálnej prehistórie. Názov výstavy neodkazuje k umelecko-historickému diskurzu o pojme kabinetu kuriozít. Odkazuje však k zberateľskému princípu múzea, na výstave Keine Wunderkammer sú vystavené diela, v ktorých samotný priestor múzea alebo galerijnej inštitúcie je „hercom vo vedľajšej úlohe“, ale zároveň je priestorom na umelecký akt. Galerie C2C sa stáva galériou, ktorá ponúka pohľad do iných galérií: do ich výstavných priestorov, ale aj do priestorov, ktoré sú potrebné pre jej každodenný chod.
Každý jeden vystavený umelecký projekt sa odohráva v galerijnej alebo múzejnej inštitúcii. Nie je náhoda, že vybraní umelci na výstave sú z bývalého „ostbloku“: Rumunska, Slovenska, Poľska, Českej republiky, Srbska a Čiernej Hory. Ich akcie v etablovaných galeriách a múzeách nie sú ojedinelými aktivitami na poli súčasného umenia (Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Grzegorz Sztwiertnia) .

Názov výstavy „Keine Wunderkammer“ a použitie „zapadného“ múzea alebo galérie ako „scény“ pre umeleckú akciu odkazuje na pôvod múzejných a galerijných priestorov na „západe“, ktorých systém fungovania je založený na prísnych marketingových pravidlách. Protikladom sú výstavné priestory v bývalom „ostbloku“, kde sa odohráva druhá časť vystavených projektov (Milan Tittel, Mirjana Boba Stojadinović, Žolt Kovač), ktoré existujú pomerne dlhú dobu a majú svoju tradíciu, ich fungovanie prechádza transformáciou a zmenami, ktoré kopírujú zmeny politických systémov, vlád.
Rámcom vystavených diel je „inštitúcia galérie či múzea“, vystavené práce však nemajú spoločnú styčnú tému. Autori a autorky v jednotlivých videách, fotografiách a tlači na dreve nekomentujú v zásade inštitúciu galérie či múzea, každý jeden ich používa a využíva ako priestory na rozvíjanie rozličných tém.

Ivana Moncoľová

ENGLISH VERSION

The concept of the Keine Wunderkammer exhibition refers to the collecting principle any museum is based on. Artworks by Serbian, Czech, Slovak and Polish artists who opted for the space or a museum of art or art gallery to become the scene for their artistic action have been collected for this exhibition. The pieces of art at the same time represent windows into the spaces of other European art museums and galleries: Palais de Tokyo in Paris, Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, Slovak National Gallery in Bratislava, Galerija Doma Omladine in Beograd...

C2C is one of the small private galleries existing in Central Europe on the basis of a citizen association. C2C gallery was established as a platform for contemporary art with a very good theoretical background. Its functioning and operation depend on the enthusiasm of its founders: Zuzana Štefková, Denisa Kera, Pavol Sedlák – and certainly on the willingness of their friend and family circles to help as volunteers.

The Keine Wunderkammer exhibition name can be translated as „No chamber of miracles” (Chamber of Miracles is termed Wunderkammer in German art history). It refers to a type of Central and Eastern European gallery of private character based on non-market principles. The original aim of this type of art gallery is not to sell the artworks, but to support the exhibitions of art and artistic projects with progressive ideas, and also to substantially contribute to cultural and social exchange of contacts. C2C is an art gallery of this type. Such a private, non-profit gallery, subsidised from public grants is the only guarantee of contemporary art production and exhibition in our state. These types of galleries that can be mostly found on the territories of post-communist countries has today become a phenomenon. They are critical for exploring, discovering and production of contemporary art in the post-communist countries, but the description of this phenomenon cannot be found in any book dealing with museology.
It is „no miracle“ to have a gallery and present contemporary art to visitors, but it requires sustainable passion to continue operating them.

Wunderkammer or cabinet des curiosités is a term for „chamber of miracles or curiosities“, that came into existence in the Late Rennaisance period. The chamber of curiosities is part and parcel of museum pre-history. The name of the exhibition does not refer to the art history discourse on the notion itself. However, it does refer to the collecting principle any museum is based on. For the Keine Wunderkammer exhibition gallery and museum-like institutions were collected, gathered and maintained. The premises of the museums or galleries feature as „actors in supporting roles“ and at the same time they constitute a podium on which the artistic action takes place.

C2C gallery becomes a gallery that offers a view to other galleries: into their exhibition premises, but also into the space necessary for their everyday functioning.

Each and every exhibited artistic project takes place in a gallery-like or museum-like institution. It is not by chance that the selected artists are from the former „Eastern Block“: Romania, Slovakia, Poland, Czech Republic, Serbia and Monte Negro. Their actions in established galleries and museums of art are not isolated activities in the field of contemporary art (Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Grzegorz Sztwiertnia).

The name of the exhibition „Keine Wunderkammer“ and the utilisation of „Western“ museums or galleries as a „scene“ for the artistic action both refer to the origin of the museum and gallery spaces in the „West“ the system of which is based on strict marketing rules. It contradicts exhibition premises in the former „Eastern Block“ where the other part of the exhibited projects takes place (Milan Tittel, Mirjana Boba Stojadinović, Žolt Kovač). The latter which have been in existence for a long time have their tradition, but their functioning has been undergoing the same transformation and facing the same changes as the political system and governments in this part of the world.

The framework of the exhibited artworks is “the institutions of a gallery or a museum” but the displayed artefacts have no common interconnecting theme. The authors in their videos, photographs and wood prints do not comment upon the existence of the gallery or museum as such. Each of them uses it as a space for the development of their different topics.

Ivana Moncoľová, curator


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk